Sản phẩm
Mắm tôm 120g
6.000 ₫
Mắm tôm 350g
10.000 ₫
Mắm tôm 600g
20.000 ₫
Nước mắm cốt cá cơm chai vuông nắp vàng
30.000 ₫
Nước mắm mác xanh 1 lít
25.000 ₫
Nước mắm cốt cá cơm chai vuông mác xanh
30.000 ₫
Nước mắm cốt cá cơm 0.5 lít
50.000 ₫
Nước mắm cốt cá cơm 1 lít
100.000 ₫
Nước mắm cốt cá nục 0.5 lít
60.000 ₫
Nước mắm cốt ca nục 1 lít
120.000 ₫